?> /balaton/8-kulonleges-kirandulohely-a-balaton-felvideken/ 8 különleges kirándulóhely a Balaton-felvidéken | szmo.hu
hirdetés

BALATON
A Rovatból
hirdetés

8 különleges kirándulóhely a Balaton-felvidéken

Nem csak strandolni érdemes a Balatonnál. Mutatunk néhány csodát!

Link másolása

hirdetés

Nem kell a világ végére utazni ahhoz, hogy mese­beli tája­kat jár­junk be. A Balaton-felvidéken ren­ge­teg szebb­nél szebb hely van, amit nem sza­bad kihagyni. Összegyűj­töt­tük a legjobbakat.

kirandulas_ck

1. Buj­do­sók lépcsője

Bada­csony­tör­de­micről, a Vas­út­ál­lo­más mögül indul a kapasz­kodó, melyről eléred a kék­túra útvo­na­lon lévő Búj­do­sók lépcső­jét. Két sza­kasz­ból és 464 bazalt­lépcsőből áll. De ha neki­vágsz, a hegy tet­ejéről nyíló kilá­tás min­de­nért kár­pó­tol majd.

hirdetés

A kék jel­zés jobbra indul körbe, végig a hegy­tető szé­lén haladva, balra pedig néhány perc alatt elér­hető a kék három­szög jel­zé­sen a Tördemici-kilátópont, ahon­nan a Szent György-hegy felé nyí­lik kor­lá­to­zott kilá­tás. Az úton több pihenőt is találsz, ami­ket a kuruc kor neve­ze­tes sze­mé­lyiről, Ber­csé­nyi Mik­lós­ról és Mikes Kele­men­ről nevez­tek el.

bujdosok

Bujdosók lépcsője

kisfaludy

Kisfaludy kilátó

2. Kis­fa­ludy kilátó

Bada­csony­ban a Sze­gedy Róza ház­tól indul az az erdei útvolnal, amin fel­ka­pasz­kod­hatsz a Kis­fa­ludy kilá­tó­hoz, ahová több útvo­na­lon is eljut­ha­tsz. A par­ko­ló­ban talál­ható tér­kép segít­sé­gé­vel kivá­laszt­ha­tod melyi­ken sze­ret­nél végig­menni. Maga a kilátó a Bada­csony hegy 437 méte­res magas­sá­gá­ban épült, pár éve tel­je­sen fel­újí­tot­ták és pazar kör­pa­no­ráma nyí­lik róla a Tapolcai-medencére és a Bala­tonra.

3. Tiha­nyi remetelak

A tiha­nyi barát­la­ká­sok a X-XI. szá­zad­ból fenn­ma­radt bizánci rítusú szer­ze­te­sek lak­he­lyei vol­tak, aki­ket fel­te­hetően I. And­rás tele­pí­tett ide. A homok­tu­fitba vájt üre­gek egye­dül­álló műem­lé­kek Közép-Európában. Már csak az oda­ve­zető út miatt is érde­mes ellá­to­gatni ide.

Tihany­ban az Árpád utca végétől indul a táb­lá­val jel­zett túra­út­vo­nal (zöld jel­zés), amiről megcs­dál­ha­tod a Külső tavat és elké­pesztő kilá­tás nyí­lik a Füredi öbölre is. Kicsit tovább, a reme­te­laká­sok után a Ciprián-forrásnál hűsölhetsz.

4. Tihany, Belső-tó

Ha már Tihany­ban jársz, fel­tét­le­nül kanya­rodj a Belső tó felé is. A ma hor­gász­tó­ként működő tó vul­káni tevé­keny­ség ered­mé­nye. Ám az igazi külön­le­ges­ség a turis­ta­ös­vé­nyen meg­kö­ze­lít­hető gej­zír­mező. Az Aranyház-gejzírkúp bő fél órás sétá­val érhető el, de hidd el meg­éri. A tó körül ját­szó­tér, étte­rem is van és csó­na­kot is lehet bérelni, az apát­ság és a tiha­nyi ófalu után klassz, pik­ni­ke­zésre töké­le­tes hely. A tó mel­lett lévő Leven­dula Ház­ban pedig inter­ak­tív kiál­lí­tá­son ismer­ked­hetsz meg a kör­nyék történetével.

belsoto

Belső-tó

szepkilato

Szépkilátó

5. Szép­ki­látó, Balatongyörök

Ezt a helyet autó­val is reme­kül meg lehet köze­lí­teni, ezért, ha baba­ko­csi­val, pici gye­rek­kel sze­ret­nél kirán­dulni, ez tény­leg jó válasz­tás. A kilá­tás lenyű­göző: balra a Tapol­cai medence tanú­he­gyei: a Bada­csony, a Szent György-hegy, a Cso­bánc, a Gulács, a Tóti-hegy, a Haláp, a Somló-hegy, a Kis-Somló és a Ság-hegy. Az egy­kori vul­ka­ni­kus tevé­keny­ség nyo­mait őrző hegyek körül­öle­lik az öböl keleti részét. A par­ko­lás a kilá­tó­nál ingye­nes, a turis­ta­in­for­má­ciós pont jól fel­sze­relt, van­nak pik­ni­kező padok is, tehát kel­le­me­sen el lehet itt töl­teni egy egész délelőttöt.

6. Budd­hista Sztúpa

A Bala­ton­tól kicsit távo­labb, Zala­szán­tón talál­ható Európa egyik leg­na­gyobb béke sztú­pája. Autó­val érde­mes meg­kö­ze­lí­teni, bár a gya­kor­lot­tabb túrá­zók gya­log is neki­vág­hat­nak a 316 méte­res magas­ság­ban talál­ható szen­tély­hez. A hófe­hér épít­ményt kör alakú lépcső­ze­tes talap­zat övezi, mely a ritu­á­lis körül­já­rást szol­gálja. A tisz­te­let­adás jele­ként úgy kell kör­be­ha­ladni, hogy a sztupa tőlünk jobbra legyen.

buddhista

Buddhista sztúpa

folly

Folly Arborétum

hegyestu

Hegyestű

7. Folly Arbo­ré­tum

A medi­ter­rán jel­legű mik­ro­klí­má­val ren­del­kező, több­nyire fenyők­ből álló arbo­ré­tum Bada­csonyör­sön, a Kisörsi-hegy déli olda­lá­ban fek­szik, terü­lete a hozzá kap­cso­lódó véderdő­vel több mint öt hek­tár. A nem­zet­kö­zi­leg is jegy­zett gyűj­te­mény neve­ze­tes­sé­gei – töb­bek között – a külön­féle cip­ru­sok és céd­ru­sok, melyek­ből a világ összes alap­faja meg­ta­lál­ható itt – szá­mos vál­to­za­ta­ik­kal együtt.

8. Hegyestű

A Káli-medence kapu­já­nak őre­ként is neve­zett Hegyestű Zánka és Mon­oszló között talál­ható. A hegy északi felén egy­kor bánya műkö­dött, ami­nek a helyén ma múzeum talál­ható. A közel ötven méter magas bazalt szik­la­fal fel­fedi az 5–6 mil­lió évvel ezelőtt működő vul­kán bel­se­jét. A vul­kán krá­te­ré­ben meg­der­medt láva a kihű­lés foly­tán sok­szög­letű, függő­le­ges osz­lo­pokra vált el. A lát­vány hazánk­ban egye­dül­álló, de euró­pai viszony­lat­ban is rit­ka­ság­nak számít.

kattints IDE még több balatoni kirándulóhelyért vagy IDE még több balatoni programért!


hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:

hirdetés
Ajánljuk
Címlapról ajánljuk

Címlapról ajánljuk


hirdetés


Link másolása

hirdetés

hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:

hirdetés
Ajánljuk
hirdetés


Link másolása

hirdetés

hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:

hirdetés
Ajánljuk

hirdetés


Link másolása

hirdetés

hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:

hirdetés
Ajánljuk

hirdetés


Link másolása

hirdetés

hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:

hirdetés
Ajánljuk