BALATON

8 különleges kirándulóhely a Balaton-felvidéken

Nem csak strandolni érdemes a Balatonnál. Mutatunk néhány csodát!

Link másolása

Nem kell a világ végére utazni ahhoz, hogy mese­beli tája­kat jár­junk be. A Balaton-felvidéken ren­ge­teg szebb­nél szebb hely van, amit nem sza­bad kihagyni. Összegyűj­töt­tük a legjobbakat.

kirandulas_ck

1. Buj­do­sók lépcsője

Bada­csony­tör­de­micről, a Vas­út­ál­lo­más mögül indul a kapasz­kodó, melyről eléred a kék­túra útvo­na­lon lévő Búj­do­sók lépcső­jét. Két sza­kasz­ból és 464 bazalt­lépcsőből áll. De ha neki­vágsz, a hegy tet­ejéről nyíló kilá­tás min­de­nért kár­pó­tol majd.

A kék jel­zés jobbra indul körbe, végig a hegy­tető szé­lén haladva, balra pedig néhány perc alatt elér­hető a kék három­szög jel­zé­sen a Tördemici-kilátópont, ahon­nan a Szent György-hegy felé nyí­lik kor­lá­to­zott kilá­tás. Az úton több pihenőt is találsz, ami­ket a kuruc kor neve­ze­tes sze­mé­lyiről, Ber­csé­nyi Mik­lós­ról és Mikes Kele­men­ről nevez­tek el.

bujdosok

Bujdosók lépcsője

kisfaludy

Kisfaludy kilátó

2. Kis­fa­ludy kilátó

Bada­csony­ban a Sze­gedy Róza ház­tól indul az az erdei útvolnal, amin fel­ka­pasz­kod­hatsz a Kis­fa­ludy kilá­tó­hoz, ahová több útvo­na­lon is eljut­ha­tsz. A par­ko­ló­ban talál­ható tér­kép segít­sé­gé­vel kivá­laszt­ha­tod melyi­ken sze­ret­nél végig­menni. Maga a kilátó a Bada­csony hegy 437 méte­res magas­sá­gá­ban épült, pár éve tel­je­sen fel­újí­tot­ták és pazar kör­pa­no­ráma nyí­lik róla a Tapolcai-medencére és a Bala­tonra.

3. Tiha­nyi remetelak

A tiha­nyi barát­la­ká­sok a X-XI. szá­zad­ból fenn­ma­radt bizánci rítusú szer­ze­te­sek lak­he­lyei vol­tak, aki­ket fel­te­hetően I. And­rás tele­pí­tett ide. A homok­tu­fitba vájt üre­gek egye­dül­álló műem­lé­kek Közép-Európában. Már csak az oda­ve­zető út miatt is érde­mes ellá­to­gatni ide.

Tihany­ban az Árpád utca végétől indul a táb­lá­val jel­zett túra­út­vo­nal (zöld jel­zés), amiről megcs­dál­ha­tod a Külső tavat és elké­pesztő kilá­tás nyí­lik a Füredi öbölre is. Kicsit tovább, a reme­te­laká­sok után a Ciprián-forrásnál hűsölhetsz.

4. Tihany, Belső-tó

Ha már Tihany­ban jársz, fel­tét­le­nül kanya­rodj a Belső tó felé is. A ma hor­gász­tó­ként működő tó vul­káni tevé­keny­ség ered­mé­nye. Ám az igazi külön­le­ges­ség a turis­ta­ös­vé­nyen meg­kö­ze­lít­hető gej­zír­mező. Az Aranyház-gejzírkúp bő fél órás sétá­val érhető el, de hidd el meg­éri. A tó körül ját­szó­tér, étte­rem is van és csó­na­kot is lehet bérelni, az apát­ság és a tiha­nyi ófalu után klassz, pik­ni­ke­zésre töké­le­tes hely. A tó mel­lett lévő Leven­dula Ház­ban pedig inter­ak­tív kiál­lí­tá­son ismer­ked­hetsz meg a kör­nyék történetével.

belsoto

Belső-tó

szepkilato

Szépkilátó

5. Szép­ki­látó, Balatongyörök

Ezt a helyet autó­val is reme­kül meg lehet köze­lí­teni, ezért, ha baba­ko­csi­val, pici gye­rek­kel sze­ret­nél kirán­dulni, ez tény­leg jó válasz­tás. A kilá­tás lenyű­göző: balra a Tapol­cai medence tanú­he­gyei: a Bada­csony, a Szent György-hegy, a Cso­bánc, a Gulács, a Tóti-hegy, a Haláp, a Somló-hegy, a Kis-Somló és a Ság-hegy. Az egy­kori vul­ka­ni­kus tevé­keny­ség nyo­mait őrző hegyek körül­öle­lik az öböl keleti részét. A par­ko­lás a kilá­tó­nál ingye­nes, a turis­ta­in­for­má­ciós pont jól fel­sze­relt, van­nak pik­ni­kező padok is, tehát kel­le­me­sen el lehet itt töl­teni egy egész délelőttöt.

6. Budd­hista Sztúpa

A Bala­ton­tól kicsit távo­labb, Zala­szán­tón talál­ható Európa egyik leg­na­gyobb béke sztú­pája. Autó­val érde­mes meg­kö­ze­lí­teni, bár a gya­kor­lot­tabb túrá­zók gya­log is neki­vág­hat­nak a 316 méte­res magas­ság­ban talál­ható szen­tély­hez. A hófe­hér épít­ményt kör alakú lépcső­ze­tes talap­zat övezi, mely a ritu­á­lis körül­já­rást szol­gálja. A tisz­te­let­adás jele­ként úgy kell kör­be­ha­ladni, hogy a sztupa tőlünk jobbra legyen.

buddhista

Buddhista sztúpa

folly

Folly Arborétum

hegyestu

Hegyestű

7. Folly Arbo­ré­tum

A medi­ter­rán jel­legű mik­ro­klí­má­val ren­del­kező, több­nyire fenyők­ből álló arbo­ré­tum Bada­csonyör­sön, a Kisörsi-hegy déli olda­lá­ban fek­szik, terü­lete a hozzá kap­cso­lódó véderdő­vel több mint öt hek­tár. A nem­zet­kö­zi­leg is jegy­zett gyűj­te­mény neve­ze­tes­sé­gei – töb­bek között – a külön­féle cip­ru­sok és céd­ru­sok, melyek­ből a világ összes alap­faja meg­ta­lál­ható itt – szá­mos vál­to­za­ta­ik­kal együtt.

8. Hegyestű

A Káli-medence kapu­já­nak őre­ként is neve­zett Hegyestű Zánka és Mon­oszló között talál­ható. A hegy északi felén egy­kor bánya műkö­dött, ami­nek a helyén ma múzeum talál­ható. A közel ötven méter magas bazalt szik­la­fal fel­fedi az 5–6 mil­lió évvel ezelőtt működő vul­kán bel­se­jét. A vul­kán krá­te­ré­ben meg­der­medt láva a kihű­lés foly­tán sok­szög­letű, függő­le­ges osz­lo­pokra vált el. A lát­vány hazánk­ban egye­dül­álló, de euró­pai viszony­lat­ban is rit­ka­ság­nak számít.

kattints IDE még több balatoni kirándulóhelyért vagy IDE még több balatoni programért!

Link másolása
KÖVESS MINKET:

Címlapról ajánljuk

Címlapról ajánljuk


BALATON
Videón, ahogy a viharos szél szétszedi a Balaton jegét
A vékony jégréteg egyre kisebb darabokra esett szét, amelyek aztán a déli part felé tolódtak, és közben tovább morzsolódtak.

Link másolása

Nem kímélte a Balatont részben beborító vékony jégréteget a pénteki szélvihar - írja az Időkép.

A viharos északnyugati szél egyre inkább feldarabolta, majd a déli part felé tolta a jégtáblákat, amelyek még kisebb darabokra törtek szét.

A Balatonnál a legerősebb széllökések a 70-80 km/órát is meghaladták pénteken. Az Időkép Fonyód, Várhegyen lévő magassági szélmérője 97 km/h-t mért kora délután.


Link másolása
KÖVESS MINKET:

BALATON
A Csobáncról, 200 kilométer távolságról fényképezte le az Alpok csúcsait egy amatőr fotós
A magasban erős szél fújt, így szokatlanul messze el lehetett látni a Balaton északi partjának hegyeiről.

Link másolása

A Balaton északi partjáról sikerült lefotóznia az Alpok havas csúcsait egy amatőr fotósnak, vagyis csaknem 200 kilométerre látott el.

Vanatka Martin négy éve fényképezi a Balaton-felvidéki tanúhegyeket, ezúttal is erre készült, mert onnan az Alpok vonalát még soha nem látta.

„Amire nem számítottam, hogy Sümeg felé tekintve, a tejköd és a sümegi vár mögött meglátom a Raab-hegységet és a Schneeberget, ezeknek a havas csúcsait. Ezek már mind az Alpok részeit képezik”

– mesélte a fotós.

Vaszkó András meteorológus az RTL Híradójának elmondta: „Az, hogy a köd, illetve a rétegfelhőzet teteje fölött nagy volt a látótávolság, annak köszönhető, hogy a nagyobb magasságokban erős szél fújt, így a szokásosnál lényegesen tisztább volt a levegő.”

A Föld görbülete miatt azonos magasságból körülbelül öt kilométerre lehet ellátni. A Csobánc 376, a Schneeberg több mint 2000 méter magas hegy. Így, ami különlegessé teszi a felvételt, az a távolság: a Schneeberg például 160 kilométerre van légvonalban a Csobánctól.

Az RTL Híradó teljes riportja

Link másolása
KÖVESS MINKET:


BALATON
7 látványosság a Balatonnál, amiért érdemes egy kicsit távolabb sétálni a parttól
A tó környékén áll hazánk egyik legromantikusabb épületmaradványa. De a parthoz közel van az egyik legszebb panorámát nyújtó templom és az egyik leglátogatottabb várunk is.
Fotók: Németh Zsolt - szmo.hu
2022. január 15.


Link másolása

A Balaton partja hatalmas vonzerő, a csillogó víztükör, a fenséges látvány rabul ejti látogatóját. Ám érdemes egy kicsit eltávolodni a vízparttól és kisebb-nagyobb sétát, kirándulást tenni a környékén is. Sok olyan szépséget rejt a táj, amit a nyári főszezonon kívül is szívesen ajánlunk.

1. A Káli-medence

Igazi természeti csoda a békés, romantikus, szinte idillikus táj, a Káli-medence, amely a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része. Különös érdekessége, hogy az itt húzódó hegyek egy része fekete homokkőből van, de többet bazalttakaró borít. A felszínt az évmilliók során a szél is alakította, így jöttek létre a látványos kőtengerek is. A szél által lecsiszolt hatalmas kövek rendkívüli látványt nyújtanak. A vidék egyik fő nevezetessége a félbevágott, kúp alakú Hegyestű, a medence keleti szélén.

2. Balatonalmádi

Ez a település évközben is remek kirándulóhely. A gyönyörű környezet mellett a szoborparkot és több nevezetességet is érdemes felkeresni.

A város egyik fő látványossága a 2013-ban átadott Kézfogás – Európa szoborpark, amely egy kulturális és turisztikai attrakció a Szent Erzsébet ligetben. Több mint 50 szobor és térplasztika látható itt, köztük külföldi művészek alkotásai. Jó részüknek ez az állandó helye, de vannak, amiket csak ideiglenes jelleggel mutatnak be a parkban.

3. A fonyódi Nagyboldogasszony templom

Úgy tartják, hogy a Balatonnál az egyik legszebb panorámát a fonyódi Nagyboldogasszony templomnál találjuk. A román stílusban épült plébániatemplomot Gyalus László tervezte, és 1902-ben szentelték fel. A templomot később, 1920-ban átépítették, majd többször is felújították és tovább díszítették.

4. Szamárkő

Kevés olyan látványosság van a Balaton környékén, melyhez annyi szóbeszéd vagy legenda fűződik, mint a Zamárdiban található Szamárkőhöz. Ráadásul ezt az óriási követ, mely a vasútállomástól 8-10 percnyi sétára fekszik, csak 1943-ban „fedezte fel” egy amatőr régész.

5. A szigligeti vár

Különleges helyen áll a Balaton-felvidék híres vára, a szigligeti vár. Az épület a tó egykori szigetét képező vulkanikus hegy kúpján vigyázza a vidéket. Múltja a 13. századig nyúlik vissza. A sokat látott épület végzetét azonban egy villámcsapás okozta, ami felrobbantotta az egyik toronyban lévő puskaport, a tűztől pedig leégett a vár. A gyönyörű vidéken álló vár Magyarország egyik leglátogatottabb vára.

6. A somogyvámosi romtemplom

Somogyvámos határában áll egy romtemplom, amelyet sokan úgy emlegetnek, mint a Balaton vidékének, sőt hazánknak is egyik legromantikusabb épületmaradványát. A mezőség közepén magasodó építmény valóban lenyűgöző. Egy korábbi régészeti kutatás azt igazolta, hogy a templom egy korábbi, 12. századi kisebb kápolna helyére épült. A kora gótikus stílusú középkori Pusztatemplomnak ma a romjai láthatók a somogyi lankák, dűnék és szántóföldek között. A – manapság – Ihász-dűlőnek nevezett részen áll már 800 éve. Mivel a természet veszi körül, így minden évszakban érdekes és szép látványt nyújt a kövekből, téglákból álló torony.

7. A balatoni napfelkelte

A napkeltében van az a bizonyos pár pillanat, mikor az első napsugár áttör a sötét égbolton. Még csak ígéri, hogy hamarosan teljes pompájában előbukkan, még nem melegít, még ő is készülődik. De jelzi: állj meg, várj! Ilyenkor tényleg megáll minden arra a pillanatra. A víz elsimul, a csónak nem ring, a madár elhalkul a fészekben. Az ember pedig ül, a lélegzetét visszafojtja, és átadja magát a természetnek.


Link másolása
KÖVESS MINKET:


BALATON
Jégkása lett a Balatonból Siófoknál
A fagypont alatti hőmérséklet és a szél okozza a jelenséget.
Fotó: Facebook/Időkép - szmo.hu
2022. január 12.


Link másolása

Az Időkép új videót közölt Facebook-oldalán, amelyen jól látszik a zord időjárás hatása.

Az élő kamerák rögzítették, ahogyan a Balaton, Hotel Lidó előtti szakaszán folyamatosan jégkása képződött.

„A szél és a -6 fokos fagy fodros jégtakarót húzott a siófoki partszakaszra.”
- írták a videóhoz.

Egy tegnap készült fotót is csatoltak mellé, ahol jól látszik, hogy még nyoma sem volt a jégtakarónak.

A teljes videó felvétel itt tekinthető meg.


Link másolása
KÖVESS MINKET: