BALATON

8 különleges kirándulóhely a Balaton-felvidéken

Nem csak strandolni érdemes a Balatonnál. Mutatunk néhány csodát!

Link másolása

Nem kell a világ végére utazni ahhoz, hogy mese­beli tája­kat jár­junk be. A Balaton-felvidéken ren­ge­teg szebb­nél szebb hely van, amit nem sza­bad kihagyni. Összegyűj­töt­tük a legjobbakat.

kirandulas_ck

1. Buj­do­sók lépcsője

Bada­csony­tör­de­micről, a Vas­út­ál­lo­más mögül indul a kapasz­kodó, melyről eléred a kék­túra útvo­na­lon lévő Búj­do­sók lépcső­jét. Két sza­kasz­ból és 464 bazalt­lépcsőből áll. De ha neki­vágsz, a hegy tet­ejéről nyíló kilá­tás min­de­nért kár­pó­tol majd.

A kék jel­zés jobbra indul körbe, végig a hegy­tető szé­lén haladva, balra pedig néhány perc alatt elér­hető a kék három­szög jel­zé­sen a Tördemici-kilátópont, ahon­nan a Szent György-hegy felé nyí­lik kor­lá­to­zott kilá­tás. Az úton több pihenőt is találsz, ami­ket a kuruc kor neve­ze­tes sze­mé­lyiről, Ber­csé­nyi Mik­lós­ról és Mikes Kele­men­ről nevez­tek el.

bujdosok

Bujdosók lépcsője

kisfaludy

Kisfaludy kilátó

2. Kis­fa­ludy kilátó

Bada­csony­ban a Sze­gedy Róza ház­tól indul az az erdei útvolnal, amin fel­ka­pasz­kod­hatsz a Kis­fa­ludy kilá­tó­hoz, ahová több útvo­na­lon is eljut­ha­tsz. A par­ko­ló­ban talál­ható tér­kép segít­sé­gé­vel kivá­laszt­ha­tod melyi­ken sze­ret­nél végig­menni. Maga a kilátó a Bada­csony hegy 437 méte­res magas­sá­gá­ban épült, pár éve tel­je­sen fel­újí­tot­ták és pazar kör­pa­no­ráma nyí­lik róla a Tapolcai-medencére és a Bala­tonra.

3. Tiha­nyi remetelak

A tiha­nyi barát­la­ká­sok a X-XI. szá­zad­ból fenn­ma­radt bizánci rítusú szer­ze­te­sek lak­he­lyei vol­tak, aki­ket fel­te­hetően I. And­rás tele­pí­tett ide. A homok­tu­fitba vájt üre­gek egye­dül­álló műem­lé­kek Közép-Európában. Már csak az oda­ve­zető út miatt is érde­mes ellá­to­gatni ide.

Tihany­ban az Árpád utca végétől indul a táb­lá­val jel­zett túra­út­vo­nal (zöld jel­zés), amiről megcs­dál­ha­tod a Külső tavat és elké­pesztő kilá­tás nyí­lik a Füredi öbölre is. Kicsit tovább, a reme­te­laká­sok után a Ciprián-forrásnál hűsölhetsz.

4. Tihany, Belső-tó

Ha már Tihany­ban jársz, fel­tét­le­nül kanya­rodj a Belső tó felé is. A ma hor­gász­tó­ként működő tó vul­káni tevé­keny­ség ered­mé­nye. Ám az igazi külön­le­ges­ség a turis­ta­ös­vé­nyen meg­kö­ze­lít­hető gej­zír­mező. Az Aranyház-gejzírkúp bő fél órás sétá­val érhető el, de hidd el meg­éri. A tó körül ját­szó­tér, étte­rem is van és csó­na­kot is lehet bérelni, az apát­ság és a tiha­nyi ófalu után klassz, pik­ni­ke­zésre töké­le­tes hely. A tó mel­lett lévő Leven­dula Ház­ban pedig inter­ak­tív kiál­lí­tá­son ismer­ked­hetsz meg a kör­nyék történetével.

belsoto

Belső-tó

szepkilato

Szépkilátó

5. Szép­ki­látó, Balatongyörök

Ezt a helyet autó­val is reme­kül meg lehet köze­lí­teni, ezért, ha baba­ko­csi­val, pici gye­rek­kel sze­ret­nél kirán­dulni, ez tény­leg jó válasz­tás. A kilá­tás lenyű­göző: balra a Tapol­cai medence tanú­he­gyei: a Bada­csony, a Szent György-hegy, a Cso­bánc, a Gulács, a Tóti-hegy, a Haláp, a Somló-hegy, a Kis-Somló és a Ság-hegy. Az egy­kori vul­ka­ni­kus tevé­keny­ség nyo­mait őrző hegyek körül­öle­lik az öböl keleti részét. A par­ko­lás a kilá­tó­nál ingye­nes, a turis­ta­in­for­má­ciós pont jól fel­sze­relt, van­nak pik­ni­kező padok is, tehát kel­le­me­sen el lehet itt töl­teni egy egész délelőttöt.

6. Budd­hista Sztúpa

A Bala­ton­tól kicsit távo­labb, Zala­szán­tón talál­ható Európa egyik leg­na­gyobb béke sztú­pája. Autó­val érde­mes meg­kö­ze­lí­teni, bár a gya­kor­lot­tabb túrá­zók gya­log is neki­vág­hat­nak a 316 méte­res magas­ság­ban talál­ható szen­tély­hez. A hófe­hér épít­ményt kör alakú lépcső­ze­tes talap­zat övezi, mely a ritu­á­lis körül­já­rást szol­gálja. A tisz­te­let­adás jele­ként úgy kell kör­be­ha­ladni, hogy a sztupa tőlünk jobbra legyen.

buddhista

Buddhista sztúpa

folly

Folly Arborétum

hegyestu

Hegyestű

7. Folly Arbo­ré­tum

A medi­ter­rán jel­legű mik­ro­klí­má­val ren­del­kező, több­nyire fenyők­ből álló arbo­ré­tum Bada­csonyör­sön, a Kisörsi-hegy déli olda­lá­ban fek­szik, terü­lete a hozzá kap­cso­lódó véderdő­vel több mint öt hek­tár. A nem­zet­kö­zi­leg is jegy­zett gyűj­te­mény neve­ze­tes­sé­gei – töb­bek között – a külön­féle cip­ru­sok és céd­ru­sok, melyek­ből a világ összes alap­faja meg­ta­lál­ható itt – szá­mos vál­to­za­ta­ik­kal együtt.

8. Hegyestű

A Káli-medence kapu­já­nak őre­ként is neve­zett Hegyestű Zánka és Mon­oszló között talál­ható. A hegy északi felén egy­kor bánya műkö­dött, ami­nek a helyén ma múzeum talál­ható. A közel ötven méter magas bazalt szik­la­fal fel­fedi az 5–6 mil­lió évvel ezelőtt működő vul­kán bel­se­jét. A vul­kán krá­te­ré­ben meg­der­medt láva a kihű­lés foly­tán sok­szög­letű, függő­le­ges osz­lo­pokra vált el. A lát­vány hazánk­ban egye­dül­álló, de euró­pai viszony­lat­ban is rit­ka­ság­nak számít.

kattints IDE még több balatoni kirándulóhelyért vagy IDE még több balatoni programért!

Link másolása
KÖVESS MINKET:

Címlapról ajánljuk


BALATON
Jó hír a nyárra: teljesen körbeért a Balaton körüli bringaút
Immár a teljes 205 kilométeren biztonságosan lehet tekerni. Balatonrendesnél ért véget a fejlesztés, ami vasúti átvezetést is tartalmazott.

Link másolása

Immár teljes szakaszon használható a Balatoni Bringakör. A 205 kilométeres kerékpárút több mint fele pár esztendő alatt megújult, körülbelül bruttó 6,1 milliárd forint értékben. A balatoni térség szempontjából jelentős a kerékpáros turizmus, ezért is támogatja kiemelten a kormány ezeket a fejlesztéseket – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) az MTI-vel csütörtökön.

A sajtóközleményben hangsúlyozták, hogy a hollandok és a dánok után a magyarok kerékpároznak a legtöbbet Európában az Eurobarometer statisztikája alapján, így kiemelt jelentőségű minden, közlekedést és közlekedésbiztonságot elősegítő infrastruktúrafejlesztés. Hozzátették:

ezért mérföldkő, hogy immár teljes szakaszon, biztonságosan és korszerűen körbe kerékpározható a Balaton.

Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára és Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára a tavaszi időjárás beálltával letesztelte a tavaly elkészült a Balatoni Bringakört összekötő szakaszt Balatonrendesnél – írták. Ez utóbbi összekötőszakasz 2 kilométer hosszú, amelyből 0,3 km vegyes forgalmú, 1,7 kilométer pedig önálló kerékpárút. A forgalomtechnika felújítása is megvalósult, továbbá a kerékpárúton kiépült egy vasúti átkelő is – részletezte a minisztérium.

„Az elmúlt öt évben a 205 kilométeres Balatoni Bringakör több mint a fele megújult, körülbelül bruttó 6,1 milliárd forint értékben. Ezzel a két kilométeres szakasszal kibővült, mondhatjuk úgy, hogy körbe ért a balatoni bringakörút. Ez azért is nagyon fontos a balatoni térségben, mert azt látjuk, hogy egyre népszerűbb a kerékpározás turisztikai szempontból. Azt gondolom, hogy a Balaton térségének túl a nyári szezonon, ez nagyon sokat segít a jövőben” – mondta el Nagy Bálint államtitkár.

Révész Máriusz a közleményben kiemelte: „Végre eljött a pillanat, Balatonrendesnél is kész a kerékpárút. Sokan nem tudják, de ennek a két kilométeres szakasznak az a fontossága, hogy korábban itt megszakadt a kerékpárút, és ezért ki kellett tekerni a főútra a bringásoknak. Itt egy gyönyörű szép erdő is található, két évig tartott a környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése, de végül minden rendben van. Sok küzdelem után eljutottunk oda, hogy ez a két kilométeres rész nagyjából 500 millió forint értékben elkészült. Azért ennyi, mert egy fejlett vasúti átvezetést is kapott a terület.”

A bringakör komplex fejlesztése 2019 áprilisában kezdődött a NIF Zrt. beruházásában. Országszerte a teljes kerékpározható hálózat hossza 2030-ra megközelítheti a 15 ezer kilométert, biztonságos és kényelmes alternatívát kínálva az egyéni gépjárműhasználattal szemben.

Továbbra is kiemelt szempont a kerékpárutak fejlesztése, mint a turizmus ösztönzésének egyik fontos eszköze. A kormány ezért támogatja a kerékpáros idegenforgalom fejlesztését, beleértve a kerékpáros szálláshelyek fejlesztését, a kerékpáros útvonalak népszerűsítését, és a kerékpáros turizmusra alkalmas infrastruktúra bővítését. Mindezt bizonyítja, hogy idén 592 kilométer kerékpárút tervezése zárul le – áll a közleményben.


Link másolása
KÖVESS MINKET:

Ajánljuk
BALATON
Félmilliárd forintból lombkoronasétányt létesítenek Balatonbogláron, nem mindenki örül neki
Az új turisztikai attrakciót a Várdombra, a népszerű gömbkilátó mellé építik, és az ösvénynek egy saját kilátója is lesz.

Link másolása

A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatából valósítják meg az 500 méter hosszúra tervezett lombkoronasétányt a balatonboglári várdombi erdőben. A település polgármestere, Mészáros Miklós az ATV-nek azt mondta, az ösvény a domb keleti és nyugati gerincén fut majd végig. Hozzátette, az egyik részen a fák lombkoronájában, tízméteres magasságban fog húzódni a sétány, míg a keleti részen egy kilátóponton végződik, és a balatoni panorámát lehet megcsodálni, majd egy pallóösvényen lehet visszatérni.

Az új turisztikai attrakció a nyár elejétől már látogatható lesz, és a polgármester várakozásai szerint igazi turistacsalogató építménynek számít majd.

Nincs ilyen jó véleménnyel a beruházásról Szakács László, a Szocialisták és Demokraták párt társalapítója, aki sok időt tölt Balatonbogláron. Szerinte enyhe túlzás ezt az 500 millió forintba kerülő építményt lombkoronaösvénynek nevezni, és ennek az összegnek jobb helye lenne másol.

A helyiek az ATV-nek azt mondták, ők örülnek a leendő lombkoronasétánynak, mert „ennek legalább van értelme”, ellentétben a nyírmártonfalvai, fák nélküli lombkoronaösvénnyel.

Mint ismert, nemrég nagy port kavart a hír, hogy

a Debrecentől 30 kilométerre fekvő Nyírmártonfalván úgy létesítettek lombkoronasétányt, hogy körülötte tarra vágták az erdőt.

Hasonlóan furcsa megoldás volt az is, hogy az alföldi Kunszentmiklós mellett egy teljesen sík területre építettek egy mindössze másfél méter magas kilátót.


Link másolása
KÖVESS MINKET:

Ajánljuk

BALATON
Zseniális flashmobbal lepték meg a járókelőket Balatonalmádiban
A Bondoró Utcaszínház Fesztivál híres arról, hogy minden év április 1-jén egy kis vidámságot csempésznek az emberek életébe. Ezúttal a fesztivál új helyszínén szereztek boldog perceket az arra járó embereknek.

Link másolása

Már-már hagyománynak mondható, hogy a Bondoró Utcaszínház Fesztivál szórakoztató produkciókkal készül április 1-jén, Bolondok napján. Tavaly Budapesten bukkantak fel itt-ott meglepetésszerűen néhány bemutató erejéig, idén pedig a fesztivál új helyszínén, Balatonalmádiban készültek egy flashmobbal, ahol a fesztivál fellépőinek attrakcióival találkozhattak a járókelők.

Az előzetesen meghirdetett eseményre egyébként bárki csatlakozhatott, és aki elment velük bolondozni, fesztivál jegyet is kaphatott.

VIDEÓ: A helyszínen készült videót nálunk nézhetitek meg először:

Bondoró Nemzetközi Utcaszínház - június 30 - július 2.

A VEB2023 EKF rendhagyó klaszterében kiemelt programnak számító fesztivál tehát ettől az évtől Balatonalmádiban folytatódik és az Öreg-parkban várja régi és új vendégeit, közvetlenül a Balaton partján.

A magyar előadók mellett 10 nemzet összesen 24 nemzetközi produkcióját láthatja itt a közönség június 30. és július 2. között. Az árnyas ligetekkel tűzdelt ősfás területen nem csupán a Bondoró már jól megszokott, kezdetektől velünk lévő helyszínei rendezkednek be, de új színpadok felhozatala közül is válogathatunk majd.

Nemzetközi utcaszínházi attrakciók sokasága, nagykoncertek és nem utolsó sorban egy páratlan, új helyszín várja 2023-ban azokat, akik ellátogatnak az eseményre. További részleteket a fesztiválról hivatalos oldalukon találsz!


Link másolása
KÖVESS MINKET:

Ajánljuk

BALATON
Drágább lesz a balatoni strandolás, itt vannak az idei árak
Néhány településen nem emeltek, de a legtöbb helyen plusz 100-700 forintot kell fizetni egy belépőért. Egyes strandokon a helyi lakosok ingyenes mehetnek fürdőzni.

Link másolása

Az idei szezonkezdetben mintegy 20-30 százalékkal drágulnak a balatoni strandbelépők - írja a Pénzcentrum. Az infláció a szállásokat és az étkezést is megdrágította.

A portál összesítéséből kiderül, hogy bár továbbra is vannak szabadstrandok, de ahol belépőt szednek, ott általában mélyebben kell majd a pénztárcákba nyúlni. A listájuk folyamatosan bővül, de jónéhány strand árát már közzétették.

Eszerint az idei belépők árai:

• Alsóörs 2000 forint

• Badacsony 1000 forint

• Badacsonytomaj 1100 forint

• Balatonakali 1200 forint

• Balatonakarattya 1300 forint

• Balatonalmádi 1900-2000 forint

• Balatonföldvár 1500 forint

• Balatonfüred 1700-2100 forint

• Balatonfűzfő 1300 forint

• Balatongyörök 1200-1500 forint

• Balatonkenese 1500 forint

• Balatonlelle 1500 forint

• Balatonszárszó 1300 forint

• Balatonszepezd 800 forint

• Balatonvilágos 800 forint

• Fonyód 600 forint

• Gyenesdiás 1100-1500 forint

• Révfülöp 1200 forint

• Siófok 1100-2500

• Szigliget 1500

• Tihany Sajkod 800 forint

• Vonyarcvashegy1200-1500 forint

• Zánka 1500 forint.

Néhány településen nem emeltek, de a legtöbb helyen plusz 100-700 forintot kell fizetni egy belépőért. Egyes strandokon a helyi lakosok ingyenes mehetnek fürdőzni.


Link másolása
KÖVESS MINKET:

Ajánljuk